Algemene voorwaarden Iriscall

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van IrisCall – websites. IrisCall is een handelsnaam van Force International CVBA, Olenseweg 375, 2260 Westerlo, België (hierna “Force” genoemd) met ondernemingsnummer 0647.631.485. De website is eigendom van Force en wordt beheerd en onderhouden door of in naam van die laatste.

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is terug te vinden op de website en steeds op eenvoudig verzoek te verkrijgen via post, e-mail of via de downloadknop op de websitepagina.
IrisCall verzorgt verschillende telecom en marketing services. Wij zijn onder meer gespecialiseerd in mobiel, cloud telefonie, webdesign en webontwikkeling.

Indien er wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aangebracht worden, worden deze binnen 30 dagen bekend gemaakt via de website van IrisCall en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst neemt dan een einde op de 30ste dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door en alle overeenkomsten met IrisCall, ook al staan er tegenstrijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.
Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden zijn door een voorafgaande overeenkomst met IrisCall.
Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte en als bijlage bij de overeenkomst. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Een schriftelijke bevestiging van IrisCall aan de klant met de algemene voorwaarden en het toepassingsgebied is niet noodzakelijk indien de klant nadere opdrachten – zij het mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze – aan IrisCall verstrekt. Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit onderlinge communicaties met de klant.

Wij stellen steeds individuele offertes op waarin wij een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de door ons gehanteerde prijzen weergeven.
De services die IrisCall aanbiedt zijn vaak een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. IrisCall beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, uiteraard in overeenstemming met de oorspronkelijke opdracht of offerte. Aanvaarding van de overeenkomst betekent dat de klant akkoord gaat met de door IrisCall gehanteerde stijl.

2.1. Geldigheid
Iedere opgemaakte offerte is enkel geldig ten aanzien van de personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen. Daarna hebben ze een louter informatieve waarde.

2.2. Prijzen
Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de uitvoering tegen een vaste prijs gebeurt. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Reis- en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

2.3. Afwijking
Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is IrisCall daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

2.4. Toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaven
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Samengestelde prijsopgaven verplichten IrisCall geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes en aanbiedingen dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd, tenzij duidelijk is aangegeven dat de offerte modulair is opgebouwd. IrisCall kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5. Aanvaarding
De overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document (dit kan onder andere ook door digitale aanvaarding via e-mail) door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger.
Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

2.6. Annulatie
De annulatie van een bestelling door de klant is in de meeste gevallen mogelijk zolang IrisCall haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding

Artikel 3. Uitvoering

3.1. Middelenverbintenis

IrisCall zal de opdracht steeds naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. Alle prestaties en iedere opdracht betreft steeds een middelenverbintenis. Behoudens op grond van een schriftelijk en uitdrukkelijk beding kan IrisCall nooit tot enig resultaat gehouden zijn.

3.2. Intake

3.2.1. Checklist

De klant maakt zijn verwachtingen kenbaar – al naargelang de keuze van de service – op een kick off meeting (afhankelijk van de grootte van het project kan het ook via een telefonische screening). Afhankelijk van het gekozen pakket, bespreken de partijen de mogelijkheden aan de hand van een checklist die door IrisCall aan de klant wordt bezorgd en die de klant vervolgens ingevuld terug aan IrisCall bezorgt.

3.2.2. Offerte

Op basis van de kick off meeting (dit kan ook een telefonische screening zijn) en checklist wordt een offerte opgesteld. Een offerte kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten. Deze blijven eigendom van IrisCall. Onrechtmatig gebruik hiervan zal leiden tot de gepaste maatregelen. De uitvoering van een bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot. Verdere bepalingen hieromtrent kan je lezen in Artikel 9.

3.2.3. Deelopdrachten

De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten. De

uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de klant omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht.

De termijn voor dergelijke goedkeuring wordt aangeduid bij de deeloplevering. IrisCall gaat uit van een goedkeuring van de deelopdracht indien de klant niet binnen de 10 werkdagen reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

3.3. Medewerking klant

Een vlotte medewerking van de klant is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen. Dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de klant.

3.3.1. Noodzakelijke gegevens

De klant dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan IrisCall aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IrisCall worden overgemaakt. IrisCall gaat steeds uit van de gegevens verstrekt door de klant. Indien mocht blijken dat deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan is IrisCall niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering noch voor de schade die daaruit mocht voortvloeien.

3.3.2. Verantwoordelijkheid

IrisCall kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s, lettertypes, … geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

3.3.3. Eigendom

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan IrisCall worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. IrisCall is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal.

3.3.4. Risico

Door de klant aan IrisCall verstrekte materialen of diensten voor de uitvoering van bestelde opdrachten worden verondersteld een duplicaat te zijn en definitief en kosteloos ter beschikking gesteld aan IrisCall voor de uitvoering van de opdracht. Dergelijk materiaal wordt dan ook na uitvoering van de bestelling door IrisCall niet terug-gestuurd naar de klant, noch neemt IrisCall enige verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging ervan.

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij IrisCall bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

3.3.5. Inhoud

De klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

De klant beschermt IrisCall tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud. De klant vergoedt IrisCall voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

3.3.6. Verzuim klant

Ingeval de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk omwille van verzuim van de klant of door overmacht zijnerzijds worden vertraagd of onmogelijk gemaakt, dan is IrisCall ertoe gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst – en direct daarmee samenhangende overeenkomsten – op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen en/of het volledige bedrag van de bestelling aan de klant in rekening te brengen en dit onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interesten te verhalen op de klant.

3.4. Ontwerp & Controle

IrisCall gaat zo spoedig mogelijk aan de slag met de verworven informatie en maakt een eerste ontwerp op basis van het gekozen pakket.

In de mate van het mogelijke zal IrisCall aanpassingen doen in functie van de feedback van de klant. Aanpassingen kunnen enkel uitgevoerd worden wanneer deze passen binnen het voorziene budget.

De doelstelling van de controle is steeds de klant toe te laten te controleren of IrisCall het door de klant geleverde basismateriaal en de wensen van de klant juist geïnterpreteerd heeft.

Van zijn kant verbindt de klant er zich toe om duidelijke en volledige opmerkingen en correcties aan te brengen, en geen tegenstrijdige richtlijnen te geven.

IrisCall behoudt zich het recht voor om bepaalde gevraagde aanpassingen te weigeren d.m.v. een bijkomende verantwoording. Wanneer geen opmerkingen geformuleerd worden binnen een termijn van 10 werkdagen na het sturen van een eerste ontwerp, mag IrisCall ervan uitgaan dat het integraal beantwoordt aan de verwachtingen van de klant en aanvangen met de uitwerking van de gekozen service.

Indien de klant een ontwerp definitief weigert, en niet duidelijk kan aantonen dat IrisCall de richtlijnen en instructies van de klant niet op redelijkerwijze heeft nageleefd (steeds op voorwaarde dat die instructies duidelijk en volledig waren), behoudt IrisCall zich het recht voor om de gemaakte kosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke bestelling.

Weigering van een tekst is enkel specifiek voor die tekst, en tast de geldigheid van de andere onderdelen van de opdracht niet aan.

3.4.1. Webdesign

Een voorontwerp wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld per e-mail. Afhankelijk van de grootte van het project, kan dit ook in een face-to-face of conference meeting besproken worden.

De klant kan na de ontvangst/bespreking van het voorontwerp zijn gebundelde opmerkingen daarop formuleren/overmaken.

Tenzij anders is overeengekomen, is één aanpassingsronde voorzien. Wanneer de klant nog aanpassingen wenst na de eenmalige aanpassingsronde, dan zal dit werk aangerekend worden in regie.

Het bezorgen van een “Goed voor druk” vanwege de klant, hetzij per brief, hetzij per email, hetzij via een andere informatiedrager, ontslaat IrisCall van elke verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.

3.4.1.1. Template webdesign

Bij een template webdesign is geen maatwerk mogelijk. Iedere wijziging daaraan op verzoek van de klant zal aangerekend worden in regie. IrisCall houdt zich ook het recht voor om niet in te gaan op het verzoek tot wijziging. De uiterlijke kenmerken van de website (lay-out, lettertype, kleuren, etc.) worden door IrisCall bepaald en IrisCall behoudt de auteursrechten. De klant aanvaardt nooit eigenaar te zullen zijn van de template (enkel van toepassing wanneer templates van een derde partij worden gebruikt die onder licentie vallen). De klant aanvaardt geen enkele exclusiviteit op design en website te krijgen, tenzij anders overeengekomen met IrisCall.

3.4.1.2. Aankopen grafisch materiaal

Het aankopen van fonts of ander gevraagd grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

3.4.2. Proefteksten

IrisCall geeft de klant de mogelijkheid proefteksten voor de uiteindelijke levering door te nemen en te controleren.

IrisCall zal de teksten in geval van opmerkingen van de klant na het lezen van de proeftekst zonder meerprijs wijzigen in functie van de wensen van de klant.

Indien de klant nadien nog wijzigingen wil aanbrengen, zullen deze gezien worden als support uren.

3.4.2.1. Spelling, grammatica en woordkeuze

Teksten worden aangeleverd door de klant en nagelezen door IrisCall. De teksten worden steeds geschreven/nagelezen volgens de regels van de standaardtaal. In haar woordkeus kiest IrisCall echter nooit voor purisme. Het voorkomen in teksten van courant taalgebruik in plaats van de puristische vorm kan dan ook nooit als een gebrek worden bestempeld. Ook de aanwezigheid van zogenaamde belgicismen wordt niet beschouwd als een tekortkoming.

3.5. Wijzigingen van de opdracht

Indien de klant na de bestelling wijzigingen aanbrengt aan de oorspronkelijke opdracht, dan aanvaardt hij impliciet dat zowel de prijs van het order alsook de planning ervan kunnen worden beïnvloed. Indien IrisCall akkoord kan gaan met de door de klant gevraagde wijzigingen, zal zij de nodige aanpassingen volgens de wens van de klant uitvoeren.

Leidt dit tot meerwerk en bijkomende kosten ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, dan zal IrisCall de klant voornoemde extra werkuren en kosten supplementair in rekening brengen. In de mate van het mogelijke zal zij de klant vooraf een kostenraming bezorgen, die de klant schriftelijk (of via e-mail) moet goedkeuren voor uitvoering.

3.6. Meerwerk

Indien met de klant een vaste prijs is overeengekomen aangaande een bepaald project, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van IrisCall.

Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door IrisCall worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

3.6.1. Aanleidingen tot meerwerk

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

a) uitbreiding of wijziging van analyse, opdracht, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de klant is goedgekeurd;

b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan IrisCall kenbaar zijn gemaakt;

c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door IrisCall in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop IrisCall weinig of geen invloed kan uitoefenen;

d) tekortschietende medewerking van klant bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

3.7. Opdrachten on hold

Opdrachten die on hold gezet worden door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Deze voorlopige opschorting dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren.

Bij opschorting zal er reeds een facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Voor opdrachten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

3.8. Opschorting

IrisCall heeft het recht om de aanvang of de verderzetting van de uitvoering, ook van nadere opdrachten, op te schorten zolang een (voorschot)factuur niet werd betaald.

Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, dan kan IrisCall de uitvoering van een fase ook opschorten totdat de klant de vorige fase schriftelijk (kan onder meer ook door digitale aanvaarding via e-mail) heeft goedgekeurd.

3.9. Overmacht

Wanneer IrisCall, door overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft IrisCall het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding.

Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij onze leveranciers schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Storingen of uitval van bekabelde en draadloze verbindingen (inclusief satellietverbindingen) of apparatuur geeft geen recht op enige vorm van compensatie.

3.10. Derden

IrisCall heeft het recht om (een gedeelte van) de overeenkomst te laten uitvoeren door derden. IrisCall is er niet toe gehouden dergelijke samenwerkingen met onderaannemers aan de klant te motiveren, noch kunnen zij door de klant geweigerd worden.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt IrisCall geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De klant is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst met IrisCall over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IrisCall.

3.11. Werkzaamheden op locatie

Indien door IrisCall werkzaamheden worden verricht op locatie van de klant, draagt de klant kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.

3.12. Klachten

Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Wanneer de klant het nalaat dit te doen, vervalt iedere aanspraak van de klant. De klant stelt IrisCall in de gelegenheid de klachten te onderzoeken en, indien nodig, te corrigeren. Klachten worden regelmatig geïnventariseerd waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Klachten laten de betalingsplicht van de klant onverlet.

Artikel 4. Levering en uitvoeringstermijnen

4.1. Termijnen

De uitvoeringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven en binden IrisCall niet. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door IrisCall vastgesteld.

4.1.1. Vertragingen

Vertragingen/verlengingen in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.1.2. Bindende termijn

Indien de klant en IrisCall uitdrukkelijk een bindende uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, teksten, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde ontwerpen/proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Indien IrisCall en de klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft IrisCall het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

4.1.2.1. Ingebrekestelling

Mocht IrisCall niet in staat zijn om binnen een voorziene, bindende leveringstermijn aan haar verplichtingen te voldoen, dan kan de klant IrisCall in gebreke stellen.

De klant geeft daarbij aan IrisCall een bijkomende termijn van niet minder dan dertig (30) kalenderdagen om de verplichtingen na te komen. Een dergelijke ingebrekestelling dient IrisCall te bereiken via e-mail als per aangetekend schrijven.

Deze bepaling geldt onverminderd in het geval van overmacht (3.10). Indien we hiervan gebruik moeten maken, brengen we de klant voorafgaand op de hoogte.

4.2. Oplevering

Zodra de opdracht is afgewerkt – en de (voorschot)facturen betaald zijn – gaat IrisCall over tot een definitieve oplevering door middel van een duidelijke communicatie en (symbolische) overdracht van de gecreëerde producten.

4.2.1. Garantieperiode

Tenzij anders afgesproken, gaat een definitieve oplevering van een webproject gepaard met de aanvang van een garantieperiode die geldt gedurende 1 week. Tijdens deze garantieperiode verwerken wij iedere vorm van feedback omtrent het opgeleverde project binnen een redelijke termijn.

Feedback omtrent fouten en onvolkomenheden in de functionaliteit moeten steeds vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op de meest gedetailleerde wijze worden beschreven. De feedback moet steeds schriftelijk en in gebundeld formaat worden meegedeeld.

Deze garantieperiode geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 1 week definitief.

4.2.1.1. Terugbetaling

Indien IrisCall er niet in slaagt de door de klant gemelde fouten/tekortkomingen te herstellen tijdens de garantieperiode, heeft de klant enkel recht op terugbetaling van de niet herstelde punten/tekortkomingen, dit overeenkomstig de uitsplitsing zoals gegeven in de door de klant aanvaarde offerte/overeenkomst.

Deze garantie is niet van toepassing bij:

– foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik van de dienst;

– defect veroorzaakt door een software of product waarvoor IrisCall niet aansprakelijk is;

– herstellingen veroorzaakt door een fout van de klant, zijn aangestelden of elke derde die door de klant tot de uitrusting wordt toegelaten;

– herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen, en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de

uitrusting;

– herstel van databestanden, verminkte of verloren gegane gegevens;

– andere uitdrukkelijke uitsluitingen in de overeenkomst.

IrisCall zal in dat geval zijn gebruikelijke tarieven en kosten voor het herstel aanrekenen aan de klant

4.2.1.2. Browser compatibiliteit

De klant aanvaardt dat, gelet op het grote aantal mogelijke operating systems en browser combinaties, IrisCall niet kan garanderen dat de website functioneert op ieder systeem.

De websites worden geoptimaliseerd voor Windows- en Mac-gebruikers voor volgende browsers:

• Google Chrome: meest recente versie

• Firefox: meest recente versie

• Safari: meest recente versie

Compatibiliteit van de site met nieuwe en toekomstige versies wordt voorzien onder de modaliteiten van het support- en onderhoudscontract. Indien een browser update plaatsvindt tijdens de ontwikkeling van deze site, dan zal in de compatibiliteit ervan eveneens voorzien worden.

4.3. Aanvaarding

Alle leveringen die niet bij aangetekend schrijven binnen de zeven dagen uitdrukkelijk zijn geprotesteerd gelden als onherroepelijk aanvaard.

4.4. Persoonlijke training

Wanneer dit zo overeengekomen is, heeft de klant recht op een training door een aangestelde van IrisCall, gedurende het aantal overeengekomen uren, waarin uitleg gegeven wordt door de trainer over alle aspecten die werden voorzien in de website en een workshop waarin de klant zelf aan de slag gaat met de website en inhoud plaatst onder begeleiding van de trainer.

Deze training dient te worden ingepland binnen de 20 werkdagen na de oplevering van de website. Het is de klant die hiertoe het concrete initiatief dient te nemen om een afspraak te maken.

Artikel 5. WordPress Admin

5.1. Licentievergoeding

Mits betaling van een vergoeding, bepaald in de offerte van IrisCall, en onder opschortende voorwaarde van de betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze admin.

5.2. Toegangs- en gebruiksrecht

Er wordt aan de klant een login en paswoord meegedeeld. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en specifiek voor elke klant. De klant dient deze gegevens als vertrouwelijk te beschermen, en de nodige maatregelen te nemen om te zorgen dat ze niet aan derden bekend raken. De klant dient IrisCall onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk verlies van paswoord of login, of van elke omstandigheid die ertoe zou kunnen leiden dat een login of paswoord niet meer veilig zou kunnen zijn.

Ongeacht wat voorafgaat, heeft IrisCall op elk moment het recht om een welbepaald login en paswoord te deactiveren, bv indien IrisCall vermoedt dat er misbruik wordt van gemaakt of bij risico’s voor veiligheid, zonder dat de klant daardoor enig verhaal zal hebben tegen IrisCall. IrisCall zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en een nieuwe login en/of paswoord ter beschikking stellen.

De klant kan te allen tijde een nieuwe login en/of paswoord aanvragen, voor zover voldoende elementen ter identificatie worden aangeboden. Meerdere aanvragen op korte termijn kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van administratieve kosten.

5.3. Onderhoud & updates

IrisCall is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking modules (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van modules, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens IrisCall ontstaat.

5.4. Beschikbaarheid

IrisCall draagt zorg voor de beschikbaarheid, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. IrisCall is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de WP admin als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden (waaronder ook hosting), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van IrisCall liggen.

5.5. Wijzigingen

IrisCall is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, de IP-adressen, de wachtwoorden, en zo meer zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens IrisCall ontstaat. IrisCall zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1. Eenmalige opstart

De duur van de opstart is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken dienst(en).

6.2. Overeenkomsten van bepaalde duur

In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur die gelijk is aan 1 jaar (of 12 maanden). Een overeenkomst voor bepaalde tijd is dus niet tussentijds opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Iedere partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. Deze opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst.

6.3. Ontbinding

Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden en/of de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk blokkeren indien de andere

partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalings- en de medewerkingsverplichting door de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. De ontbinding laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk. De klant maakt geen aanspraak op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.

6.3.1. Redelijke termijnen

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

IrisCall houdt zich het recht voor domeinen en hosting niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met drie maanden.

6.4. Onmiddellijke en eenzijdige opzeg

Enkel indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan

voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige

andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de

overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

6.5. Vroegtijdige beëindiging

In ieder geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst dient de klant alle verleende diensten aan IrisCall te betalen, alsook de kosten die IrisCall moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat IrisCall nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor IrisCall. Bovendien behoudt IrisCall het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 7. Tarieven

7.1. Herzieningen

Wij kunnen te allen tijde overgaan tot een herziening van de gehanteerde tarieven en prijzen. Wij brengen de klant hiervan ten minste 30 dagen voorafgaand aan de herziening schriftelijk op de hoogte. Een herziening is enkel mogelijk in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden werd verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De klant wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de klant gemeld.

7.2. Indexaties

Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule (basisprijs x nieuw indexcijfer)/ aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

Artikel 8. Betalingsmodaliteiten

De klant ontvangt de algemene voorwaarden, en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft, bij de facturen van IrisCall. De facturen worden in pdf-formaat per e-mail verstuurd naar een door de klant op te geven adres of per post op papier naar de maatschappelijke zetel van de klant. Alle facturen zijn betaalbaar voor/op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van IrisCall IBAN BE85 0689 0467 8106. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intrest en kosten.

Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

8.1. Voorschot

Particuliere klanten dienen het factuurbedrag van de bestelling te volstorten voor aanvang van de opdracht, tenzij IrisCall schriftelijk andere betalingsvoorwaarden toestaat.

Zakelijke klanten dienen bij iedere bestelling een voorschot van het totale factuurbedrag te betalen, overeengekomen in de offerte.

Voorschotten kunnen onder geen enkel beding worden teruggevorderd. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot of de algehele betaling.

8.2. Goedkeuring en levering

Na het goedkeuren van de oplevering van de gevraagde dienst is de klant het restbedrag van het totale factuurbedrag verschuldigd. Het live zetten van de website en de overdracht van de inloggegevens van de admin, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.

8.3. Clausule prijsherziening

Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

8.4. Betalingstermijnen

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste veertien (14) dagen na ontvangst.

8.4.1. Betwistingen

Betwistingen dienen binnen de acht (8) werkdagen na verzending van de factuur per gemotiveerd aangetekend schrijven aan IrisCall kenbaar gemaakt te worden. Bij gebrek aan tijdig protest of betwisting zijn de facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

8.4.2. Vertragingen

8.4.2.1. Verwijlintrest

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

8.4.2.2. Forfaitaire vergoeding

Voor iedere vertraging is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlintresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

8.4.3. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat IrisCall niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelleren de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier haar verplichtingen niet is nagekomen, kan IrisCall, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudig aangetekend schrijven.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, is IrisCall, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, eveneens gerechtigd de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. Dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op een terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.

Iedere vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 9. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

9.1. Intellectuele eigendomsrechten

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Eigenaar en/of gebruiksrecht

De klant wordt pas eigenaar van en/of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten vanaf het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen (met inbegrip van alle betalingsverplichtingen) jegens IrisCall heeft voldaan.

Totdat de klant eigenaar is, mogen de door IrisCall gemaakte creaties niet gebruikt worden. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. Betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

De klant verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten op hetgeen we in opdracht creëren. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. We kunnen uiteraard niet meer rechten overdragen dan wettelijk toegestaan.

9.2.1. Website concept

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in het beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door IrisCall ontwikkelde sites.

9.2.2. Foto’s of tekeningen

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door IrisCall werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt – al dan niet tegen betaling – dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. IrisCall verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.2.3. WordPress

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan WordPress behoren exclusief toe aan IrisCall of een derde waarmee IrisCall hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

9.3. Overdracht

De overdracht heeft geen betrekking op verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, auteursrechten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de knowhow van IrisCall.

Bij gebleken schending van het genoemde eigendomsrecht is IrisCall gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

We kunnen daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan ons toekomen, zoals de open source software die we gebruiken. De eigendomsrechten van de klant blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

9.4. Ongeautoriseerd gebruik

Alle door IrisCall gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Elk gebruik van een creatie van IrisCall dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van IrisCall. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.

De klant is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen zijn omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. Het betalen van deze schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik.

9.5. Goede huisvader

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van IrisCall te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal IrisCall onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van IrisCall waarvan hij kennisneemt.

9.6. Vroegtijdige beëindiging

Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd alvorens de klant eigenaar geworden is, wordt de creatie verwijderd. De klant heeft dan geen enkel recht in verband met eender welke creatie.

9.7. Toegenomen kennis

IrisCall behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9.8. Wedstrijden en publicaties

De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van de door IrisCall gemaakte creaties ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Artikel 10. Referenties/Klanten pagina

De klant gaat ermee akkoord dat het door IrisCall uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van IrisCall. IrisCall houdt zich het recht voor de creaties te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de klant geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de klant hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Event registraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).

10.1. Credit

Behoudens een andersluidend uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen, is IrisCall gerechtigd om haar creaties te signeren en/of te voorzien van haar identificatieteken, dit conform de beroepsgebruiken.

Artikel 11. Hosting

11.1. Gespecialiseerde hostingpartner

Voor de hosting werkt IrisCall samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner.

11.2. Facturatie

IrisCall verleent enkel ondersteuning voor websites die bij of via IrisCall gehost worden. Deze ondersteuning is beperkt tot fair gebruik van de voorziene ruimte die gereserveerd wordt. De diensten voor hosting worden door IrisCall aan de klant verstrekt per maand, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding.

11.3. Beveiliging van gegevens

Hoewel IrisCall redelijke inspanningen zal leveren om de website en de apparatuur waar die staat te beschermen tegen ongeoorloofde acties van derden, kan IrisCall hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden. Anderzijds verbindt de klant zich ertoe om zelf alle redelijke maatregelen te nemen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.m. tegen virussen en informatiecriminaliteit in de brede zin.

IrisCall doet alle inspanningen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. Echter kan geen enkele dataopslag of transfer 100% veilig gegarandeerd worden. De klant aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.

IrisCall is niet aansprakelijk voor de gegevens die worden opgeslagen. Van de klant wordt verwacht de nodige beveiligingen te bewaren en alle inhoud up-to-date te houden. De klant wordt hiervan voldoende ingelicht door IrisCall. IrisCall voldoet hiermee aan haar essentiële verantwoordelijkheid van informatieverschaffing en voorlichting.

IrisCall is nooit aansprakelijk voor het uitvallen van hardware, telecommunicatie of infrastructuur.

11.4. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

Het staat de klant in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derde, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden.

Het is de klant niet toegestaan om op websites die worden gehost door of via IrisCall copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, tentoon te stellen of te verkopen. De klant verbindt er zich toe dat zijn website steeds zal voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften die erop van toepassing kunnen zijn.

IrisCall behoudt zich het recht voor de toegang tot de geleverde diensten of producten tijdelijk of permanent te weigeren aan de klant indien zij beslist dat er onrechtmatig gebruik van is gemaakt. Ook heeft IrisCall het recht de door de klant geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene voorwaarden mogelijk geschonden worden.

11.5. Kennisgeving door derden

Wanneer aan IrisCall door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de klant er zich van bewust zijn dat IrisCall zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de Informatiemaatschappij.

IrisCall behoudt zich alsdan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. IrisCall kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de klant, wat ook de schade moge zijn.

11.6. Vrijwaring

De klant vrijwaart IrisCall tegen om het even welke claim die gebaseerd is op de inhoud, het gebruik of functionaliteit van de website, de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld.

11.7. Schade en kosten

Alle schade en kosten die IrisCall heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de klant, of door een schending van de voorwaarden door de klant, zullen verhaald worden op de klant.

11.8. Einde van de overeenkomst

Bij het einde van de overeenkomst zal IrisCall alle data die zich op dat ogenblik op de website bevinden, ter beschikking stellen van de klant, in een open formaat, doch zonder enige garantie van configuratie en compatibiliteit, gedurende een periode van 2 maanden volgend op het einde van de overeenkomst.

Indien de klant de data tijdens deze periode niet ophaalt of downloadt, worden ze geacht niet belangrijk te zijn en heeft IrisCall geen verplichtingen of aansprakelijkheden meer hieromtrent.

Kosten verbonden aan het transport van zulke data blijven ten laste van de klant. Alle elementen verbonden aan de specifieke setup van de website van de klant (zoals onder meer gebruik van schijfruimte, toegang tot en gebruik van gebruiks- of andere licenties van hardware, operating systems, gedeelde of klant-specifieke software, plug-ins en alle andere configuratie elementen) maken geen deel uit van de overdracht.

Op verzoek van de klant kan IrisCall een offerte maken voor een opdracht tot overdracht van overdraagbare gedeelten van zulke websiteconfiguratie naar een andere host.

11.9. Wijzigen van provider

Indien de klant van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Artikel 12. Domeinnamen

12.1. Registratie en vernieuwing

De registratie en vernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor .be-domeinnamen).

Indien de klant een domeinnaam bestelt via IrisCall, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. IrisCall staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam.

De registratie en vernieuwing van de domeinnaam gebeurt enkel na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de klant. Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

Deze beheerovereenkomst is van bepaalde duur en wordt stilzwijgend verlengd. Indien de klant wil opzeggen, dan kan dit per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 1 maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

12.2. Registratiekosten

De registratiekosten voor een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of vernieuwing aangerekend. De weigering door de bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Toerekenbare tekortkomingen

IrisCall is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit de overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen en wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen.

In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de klant bij vaststelling, binnen de acht (8) kalenderdagen na het voorvallen van het schade verwekkend feit, een aangetekende en gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij IrisCall de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen.

De aansprakelijkheid van IrisCall met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de (gedeeltelijke) terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van IrisCall. De totale aansprakelijkheid van IrisCall zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan IrisCall werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

13.2. Gevolgschade

IrisCall zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, zoals gevolgschade, verlies van verwachte winst, financiële of commerciële verliezen, daling van omzet, verhoogde operationele en/of algemene kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolgde van enige fout of nalatigheid van IrisCall of een aangestelde. IrisCall is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

13.3. Derden

De klant vrijwaart IrisCall in hoofdsom, interesten en kosten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren te) lijden of geleden hebben.

Voor zover IrisCall bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan IrisCall op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit deze relaties.

13.4. De klant

Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van de opdracht, indien de klant, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 3, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

Indien de klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van IrisCall in het gedrang brengt, dient de klant alle nodige maatregelen te nemen om IrisCall te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. De klant draagt tevens als enige de aansprakelijkheid voor de juridische gevolgen van acties die hij heeft besteld en goedgekeurd en van de conformiteit hiermee met de diverse wettelijke bepalingen en onder meer met de Wet op de Handelspraktijken en de Wet betreffende de privacy.

13.5. Copyright vrijwaring

IrisCall is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal dat op de website van de klant is aangebracht.

Het is de uitdrukkelijke plicht van de klant de door IrisCall geleverde teksten, diensten en producten te controleren op eventuele onjuistheden, onzorgvuldigheden of fouten vooraleer hij deze via enig kanaal publiceert, laat publiceren, gebruikt of toepast.

In alle gevallen draagt de klant de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de door IrisCall geleverde teksten, in het bijzonder bij publicatie. De klant vrijwaart IrisCall tegen elke aansprakelijkheid voor de schending van auteursrechten, portretrechten, gebruiksrechten, eigendomsrechten en eventuele andere rechten die mogelijk op teksten, afbeeldingen, technieken en procedures rusten en dat zowel ten opzichte van de klant zelf als ten opzichte van derden. IrisCall aanvaardt nooit enige verantwoordelijkheid voor de toepassing of uitvoering van door haar ontworpen concepten of strategieën.

Het copyright op geleverde teksten gaat, tenzij anders overeengekomen, over op de klant zodra de volledige betaling van de bestelling door IrisCall ontvangen wordt.

Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de klant.

13.6. Verzenden van informatie

De klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd of onderschept kan worden.

IrisCall kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van informatie.

Artikel 14. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen (methodes en knowhow) alsook eender welk document dat zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten-) gerechtelijke stappen.

IrisCall zal de persoonsgegevens van de klant, behoudens via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven en louter gebruiken voor interne doeleinden. De klant verbindt zich ertoe elke wijziging in zijn persoonsgegevens, voor zover bekend bij IrisCall, onverwijld te melden.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens & Privacy

15.1. Verantwoordelijke van de verwerking

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van IrisCall, heeft IrisCall de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. Klantenbeheer

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt IrisCall persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

15.3. Klantgegevens

IrisCall kan persoonsgegevens van de klant gebruiken om de klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van IrisCall, evenementen gerelateerd aan de werking van IrisCall, evenementen van partners van IrisCall, job gerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van IrisCall en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De gegevens van de klant kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden.

De klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. IrisCall verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van klant gevolg te geven. De klant kan IrisCall hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post of per e-mail. De klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail.

15.4. Voorzorgen

IrisCall heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informatica criminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Artikel 16. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover IrisCall geen controle heeft, bevrijden IrisCall, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 17. Afwerving

17.1. Personeel

De klant verbindt er zich toe om vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24 maanden na de beëindiging ervan geen personeel van IrisCall direct of indirect in dienst te nemen, of op welke andere basis dan ook, noch voltijds, noch deeltijds in te huren of pogingen hiertoe te ondernemen. Met de term “personeel” wordt bedoeld alle vaste en freelance medewerkers van IrisCall.

17.2. Overtreding

Wanneer de klant dit artikel overtreedt, is de klant gehouden om een schadevergoeding te betalen gelijk aan het bruto jaarsalaris van de betreffende persoon.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1. Engels

In de branche van het ontwikkelen en ontwerpen van websites wordt vaak de Engelse taal gebruikt. De klant verklaart deze taal machtig te zijn en aanvaardt dat bepaalde communicatie in de Engelse taal gebeurt.

18.2. Opnames

De klant verklaart zich ermee akkoord dat telefoongesprekken tussen aangestelden van IrisCall en de klant kunnen worden opgenomen.

18.3. Contact

Door het verstrekken van persoonlijke informatie aan IrisCall geeft de klant zijn toestemming om door of namens IrisCall op regelmatige basis gecontacteerd te worden voor informatie-, marketing-, reclame- en public relations doeleinden.

18.4. Overdragen of uitbesteden

IrisCall kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

18.5. Communicatie

De klant aanvaardt dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen van recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie, zoals e-mailverkeer, wordt hier eveneens onder verstaan.

Artikel 19. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen IrisCall en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van IrisCall. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Turnhout.

IrisCall behoudt zich echter het recht en de keuze voor om geschillen met buitenlandse klanten eveneens in het land van oorsprong van de buitenlandse klant voor de rechtbank te brengen.